Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
 • SEEZA: SEEZA, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer **Wordt geüpdatet**, die zich bezighoudt met het leveren van marketing en webdesign diensten.
 • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie SEEZA een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen SEEZA en Opdrachtgever.
 1. Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van SEEZA, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 2. Offertes Alle offertes van SEEZA zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Een offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders vermeld. Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt.

 3. Overeenkomst Een overeenkomst tussen SEEZA en Opdrachtgever komt tot stand door schriftelijke bevestiging van de offerte door Opdrachtgever en ondertekening van de overeenkomst door beide partijen. Indien de Opdrachtgever de overeenkomst niet ondertekent, maar desondanks feitelijk uitvoering geeft aan de overeenkomst, wordt de Opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de inhoud van de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.

 4. Uitvoering van de overeenkomst SEEZA zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. SEEZA zal zich inspannen om de werkzaamheden binnen de overeengekomen termijn uit te voeren, maar kan geen garanties geven ten aanzien van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen zijn afgerond.

 5. Intellectuele eigendomsrechten Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door SEEZA aan Opdrachtgever geleverde producten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, foto’s, illustraties, logo’s, ontwerpen en software, berusten bij SEEZA of haar licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt slechts de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend.

 6. Betaling Opdrachtgever dient de facturen van SEEZA binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen, tenzij anders overeengekomen. Bij niet-tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is SEEZA gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van algehele betaling, alsmede alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, waaronder begrepen de kosten van incasso door een incassobureau en de kosten van juridische bijstand.

  1. Aansprakelijkheid SEEZA is slechts aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen onder de overeenkomst. De aansprakelijkheid van SEEZA is beperkt tot het bedrag dat in het kader van de betreffende overeenkomst door haar is ontvangen of verschuldigd is aan Opdrachtgever. SEEZA is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van aanspraken van derden.

  2. Overmacht In geval van overmacht is SEEZA gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: ziekte van personeel, stakingen, verkeersstoringen, brand, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen bij SEEZA of haar leveranciers.

  3. Geheimhouding SEEZA en Opdrachtgever zullen vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst hebben verkregen, geheim houden en niet aan derden verstrekken, tenzij zij daartoe verplicht zijn op grond van een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak.

  4. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting Op de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

  5. Wijziging en aanvulling SEEZA behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Gewijzigde of aangevulde voorwaarden zullen van toepassing zijn op nieuwe overeenkomsten en op reeds lopende overeenkomsten na schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever.

  6. Slotbepalingen Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van kracht. Partijen zullen in dat geval overleggen teneinde een nieuwe bepaling overeen te komen die zo veel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benadert. De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden prevaleert boven eventuele vertalingen daarvan.

Na tientallen prachtige websites die gemaakt zijn door SEEZA moeten we mededelen dat we mede dankzij bezetting, budget & projectduur genoodzaakt zijn onze werkzaamheden abrupt te stoppen. Met ingang van 18-09-2023 zullen hiermee alle werkzaamheden worden beëindigd. Domeinnamen aangeschaft door SEEZA kunnen kosteloos worden overgedragen via Vimexx. Hier voor graag contact opnemen per mail via: marvin@seeza.nl. Hosting zal voor iedereen worden verlengd tot December 2026. Vanaf die datum is het voor eigen verantwoording en kosten om de website te kunnen blijven hosten. Tot 31 December 2024 zullen we alle klanten gratis helpen met het migreren van de website naar hun nieuwe server. Mochten er onverhoopt vragen en/of opmerkingen ontstaan kan er contact worden gelegd per e-mail via: marvin@seeza.nl. Wij wensen iedere onderneming een vruchtbare toekomst